Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster NbS ofereix una oportunitat transformadora per sintetitzar i aplicar tots els coneixements adquirits al llarg dels cursos anteriors. Aquest mòdul de 7 crèdits ECTS,que consta de 42 hores presencials, ofereix una plataforma perquè els estudiants mostrin la sevacomprensió i experiència en solucions basades en la natura. Mitjançant un treball final complet,els estudiants recopilaran i demostraran la seva competència en la integració de conceptes imetodologies diversos. Aquesta tesi serveix com a culminació del viatge educatiu, permetent als estudiants fer una contribució significativa al camp de les solucions basades en la natura.

  • Aprendre a sintetitzar els continguts al voltant d’un tema concret de lliure elecció.
  • Gestió de referències científiques.
  • Desenvolupar les competències escrites.
  • Aprofundir en el coneixement acadèmic professional d’un tema de lliure elecció.
  • Extraure conclusions posant en relacióteoria i pràctica, coneixement acadèmic i projectes reals.